MIGRATIONSRÄTT

ASYL

 

Om du är på flykt, till exempel från förföljelse eller krig, kan du ansöka om asyl i Sverige. Om du beviljas asyl får du ett så kallat tidsbegränsat uppehållstillstånd. Flyktingar beviljas uppehållstillstånd i 3 år och skyddsbehövande i 13 månader.

 

Migrationsverket förordnar ett offentligt biträde i din asylutredning för att hjälpa dig under asylprocessen. Du har rätt att önska ett offentligt biträde. Malmö Asylbyrå har expertis inom migrationsrätten och biträder gärna dig med förståelse, vänlighet och engagemang.

DU KAN VäljA oss!

 

Vänligen ange namn och telefonnummer för den person du vill ha från Malmö Asylbyrå i din första kontakt med Migrationsverket:

Patrik Gunnarsson

+46 (0) 723 660 033

 

Ellinor Svensson

+46 (0) 708 923 766

ANKNYTNING

 

Som asylsökande har du rätt att återförenas med din närmsta familj: Make, maka och barn under 18 år.

Vid 2016 års lagstiftningsförändringar (Lag 2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) har rätten till familjeåterförening blivit begränsad.

 

En förändring är att om en av makarna är under 21 år kommer inte ett uppehållstillstånd att ges. Vidare har försörjningskravet skärpts, vilket innebär att anknytningspersonen måste kunna försörja sig själv och familjen.

 

Vänligen kontakta Malmö Asylbyrå för mer information och hjälp under hela processen.

ARBETSTILLSTÅND

 

Arbetstillstånd är ett krav för att kunna arbeta i Sverige. Malmö Asylbyrå hjälper till vid en ansökan om arbetstillstånd samt ett eventuellt överklagande.

 

Om man kan försörja sig när det tidsbegränsade uppehållstillståndet har löpt ut kan man få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

 

Malmö Asylbyrå kan hjälpa dig med information och hjälp under hela processen.

FÖRVARSÄRENDEN

 

Malmö Asylbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om förvar. Detta kan vara relevant när en asylsökande hålls kvar i frihetsberövande förvar före avvisning eller utvisning. Förvar kan också vara tillämpligt om Migrationsverket anser att din identitet är oklar eller om det anses nödvändigt för att en utredning av din rätt att stanna i Sverige ska vara möjlig.

 

I vårt uppdrag säkerställer vi att den förvarstagnes rättigheter är garanterad och deltar i förvarsförhandlingen. Den som är placerad i förvar kan önska sig ett visst ombud som förordnas som offentligt biträde. Ett slutligt beslut fattas antingen av Migrationsverket eller polisen. Alla asylsökande har rätt till ett offentligt biträde vid ett förvarsbeslut och även om ett offentligt biträde inte särskilt begärs kommer en lämplig person att tilldelas uppdraget.

VERKSTÄLLIGHETSHINDER

 

I undantagsfall kan Migrationsverket avbryta din hemresa, vilket kräver att nya omständigheter kommit fram efter det att beslutet har mottagits. Det kan vara frågan om att de politiska förhållandena i hemlandet har förändrats, att du har blivit för sjuk för att utföra din resa eller familjesituationen har förändrats.

 

I vissa fall kan ett beslut inte längre överklagas.
Detta gäller vid nekat prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen och då måste personen lämna landet inom en viss tidsgräns.

 

Malmö Asylbyrå hjälper dig att formulera ett verkställighetshinder, det vill säga att förhindra verkställigheten av beslutet om avvisning eller utvisning.

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott kan du få ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde förordnas av domstol som ett särskilt ombud för att tillvarata dina intressen och ge dig den stöd och hjälp du behöver, från förundersökning till dess rättegången är avslutad.

 

Du behöver inte stå för kostnaden för ett målsägandebiträde, eftersom biträdet får ersättning av staten.

 

Du kan begära att få oss som ditt målsägandebiträde för att ge dig det bästa stödet. Vi kan bistå dig med att föra din skadeståndstalan och annat eventuellt enskilt anspråk. Kontakta gärna oss för ytterligare frågor, vi hjälper dig gärna.

LSS

Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslagstiftning. Under senare år har rättigheterna enligt LSS varit hårt ansatta vilket gör att det har blivit allt mer komplicerat att kräva sin rätt från olika myndigheter.

 

På Malmö Asylbyrå är vi specialister inom LSS. Behöver du hjälp att ansöka om personlig assistans, hjälp med att överklaga ett beslut om ledsagarservice eller bara få rådgivning kring vad du har rätt till så bistår vi dig gärna vare sig du är privatperson eller assistansanordnare.

Malmö Asylbyrå AB

Gustav Adolfs Torg 43

211 39 Malmö

Org: 556938-6302

 

info[at]malmoasylbyra.se

+46 (0) 40 - 491 491